Säännöt

Aviapartio ry:n säännöt | Aviapartio

Aviapartio ry:n säännöt

Hyväksytty 29.11.2008

Merkitty yhdistysrekisteriin 5.6.2009

1 § Nimi kotipaikka ja kieli

Aviapartio, jota näissä säännöissä sanotaan lippukunnaksi, on nimenä yhdistyksellä, jonka kotipaikka on Vantaa ja kielenä suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin ja englannin kieltä.

Lippukunta kuuluu jäsenenä Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry partiopiiriin. Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat uskonnollinen, kansainvälinen ja yhteiskunnallinen kasvatus ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa.

Lippukunta tekee yhteistyötä Vantaan seurakuntien kanssa. Lippukuntatyössä noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada elämänkatsomustiedollista kasvatusta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Lippukunnan jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 7 vuotta täyttänyt, joka haluaa osallistua lippukunnan toimintaan. Alle 15-vuotias hyväksytään jäseneksi vain holhoojan suostumuksella.

Lippukunnan varsinaisia eli A- jäseniä ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet lippukunnan jäsenet. Lippukunnan muut jäsenet ovat B-jäseniä. Kaikki jäsenet hyväksyy lippukunnan hallitus. Lippukunnan kokouksissa kaikilla jäsenillä on puheoikeus, mutta ainoastaan varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus.

4 § Jäsenmaksut

Lippukunnan jäsenet suorittavat vuosittain lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen A – ja B-jäsenille. Lippukunta voi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n keräämään lippukunnan varsinaisen kokouksen vahvistaman jäsenmaksun.

5 § Hallinto

Lippukunnan hallituksen valitsee lippukunnan syyskokous. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan lippukunnanjohtajaksi, lisäksi vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Lippukunnanjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan lippukunnan varajohtajaksi, kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan sekä keskuudestaan tai ulkopuolisista sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

6 § Taustayhteisö ja vanhempainneuvosto

Lippukunnalla voi olla vanhempainneuvosto, joka ei ole lippukunnan elin. Vanhempainneuvosto muodostuu jäsenten vanhemmista ja sen tarkoituksena on pyrkiä tukemaan lippukuntaa yhteistoiminnassa sen kanssa.

7 § Lippukunnanjohtajan tehtävät

Lippukunnanjohtajan tehtävänä on yhdessä lippukunnan hallituksen muiden jäsenten kanssa

1) johtaa lippukunnan toimintaa lippukunnan hallituksen ja kokousten päätösten sekä sääntöjen ja partiotoiminnasta annettujen yleisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

2) kutsua hallitus koolle ja johtaa asioiden käsittelyä sen kokouksissa

3) pitää yhteyttä lippukunnan jäsenten vanhempiin, partiopiiriin ja muihin sidosryhmiin.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1) suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa lippukunnan kokousten, sääntöjen, lain sekä partiosta yleisesti annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastata lippukunnan talouden ja omaisuuden hoidosta

2) pitää jäsenluetteloa ja ratkaista jäseneksi liittymis- ja erottamiskysymykset

3) huolehtia lippukunnan kokousten koollekutsumisesta

4) valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut lippukunnan kokoukselle esitettävät asiat

5) toimeenpanna lippukunnan kokouksen päätökset

6) edustaa lippukuntaa

9 § Nimen merkitseminen

Lippukunnan nimen merkitsee lippukunnanjohtaja ja/tai varajohtaja (jompikumpi) yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

10 § Toiminta- ja tilikausi

Lippukunnan toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

11 § Talous

Tilit on jätettävä tilintarkastajille tammikuun 31. päivään mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle 15. päivään helmikuuta mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kevätkokousta.

12 § Lippukunnan varsinaiset kokoukset

Lippukunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Lippukunnan kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksen tehtävänä on

1) päättää lippukunnan toimintakertomuksen ja tilipäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä.

2) valita lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin.

3) käsitellä muut mahdolliset asiat.

Syyskokouksen tehtävänä on

1) vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle.

2) valita lippukunnanjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.
3) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi
4) vahvistaa hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.
5) vahvistaa seuraavan toimintakauden jäsenmaksut sekä kokouksen päätöksen mukaisestivoi valtuuttaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään lippukunnan jäsenmaksut

6) valita kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan lippukunnan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa.

8) käsitellä muut mahdolliset asiat.

13 § Ylimääräinen kokous

Lippukunnan ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) lippukunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli hallitus pitää sitä tarpeellisena.

14 § Kokouskutsut

Lippukunnan kokousten kutsu on vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta asetettava nähtäväksi lippukunnan ilmoitustaululle tai lähetettävä sähköpostitse jäsenille.

15 § Ohjesäännöt

Lippukunnanjohtajan, hallituksen muiden jäsentenja lippukunnan toimihenkilöiden tehtävien toiminnan tarkempaa sääntelyä varten voi lippukunnan kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa lippukunnan kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.

17 § Lippukunnan purkaminen

Päätös lippukunnan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä lippukunnan kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa päätöstä. Lippukunnan purkautuessa luovutetaan sen varat lippukunnan päämäärien mukaiseen toimintaan purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

Hyväksytty Aviapartion perustavassa kokouksessa Vantaalla 29.11.2008

Allekirjoitukset

Vesa Korkeila

Aija Brännare

Sirpa Eskelinen

Minna Jones

Riikka Rahtola

Eino Mäkitalo

Anne Hiljanen

Mari Pajunen

Outi Korkeila